Datganiad Mynediad i’r Anabl

Ceir mynediad i’r Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul o blatfform yr orsaf drwy ddrws 800mm o led gyda ramp 4.4m o hyd i lawr i lefel y llawr mewnol. Mae’n bosib mynd i mewn i’r amgueddfa o’r caffi ar lawr daear yr orsaf hefyd drwy gyntedd y lifft (dau ddrws 750mm o led).

Mae pob rhodfa yn yr amgueddfa o leiaf 800mm o led, ac eithrio mynediad ramp i’r plât troed injan ‘William Findlay’.  Mae ramp 600mm o led i hyn, sy’n culhau i 500mm a’r fynedfa i’r caban sy’n 400mm o led.  Fodd bynnag, mae arddangosfa CCTV y tu ôl i’r cyfnewidyddion locomotif yn delweddau byw o’r plât troed locomotif.

Mae’r rhan fwyaf o’r testun deongliadol mewn print mawr.

O’r llawr daear ceir 23 o risiau llydan gydag ymylon wedi’u hamlygu’n felyn, sy’n arwain at y llawr cyntaf lle mae rhagor o eitemau i’w gweld.

O’r llawr daear, dylai defnyddwyr cadeiriau olwyn ddefnyddio’r ramp i gyrraedd y lifft (un drws 750mm o led at gyntedd y lifft, lle ceir drws arall sy’n agor i’r caffi). 800mm yw lled mynediad y lifft ac mae’r tu mewn iddo’n 900mm o led a 1200mm o ddyfnder. Sylwch na fydd rhai sgwteri symudedd mwy yn ffitio i’r lifft. Mae’r botymau wedi’u haddasu i ddefnyddwyr Braille ac mae’n lifft siarad. Ar y llawr cyntaf ceir drws 750mm o led i ardal uwch yr Amgueddfa.

Mae gan ardal uwch yr Amgueddfa allanfa hefyd gyda mynediad gwastad i’r balconi sy’n cynnig golygfa o ardal yr orsaf, gyda drysau dwbl, y ddau’n 500mm o led. Holwch swyddog yr amgueddfa os oes angen cymorth arnoch i agor y drysau.

Ceir toiledau i ymwelwyr â’r Amgueddfa ar y llawr cyntaf ger y lifft, gan gynnwys toiled i’r anabl. Mae gan hwn ddrws sbring 800mm o led, gyda rheiliau cydio, cordyn argyfwng, fflysh cledr, basn lefel isel, tap lifer a sychwr dwylo awtomatig. Hefyd ar y llawr cyntaf mae Ystafell Addysg John Slater sy’n cael ei defnyddio ar gyfer cyfarfodydd/arddangosfeydd ac ati, ac sydd â dolen sain.

I gael rhagor o wybodaeth am fynediad anabl i’n gorsafoedd, edrychwch ar wefan Reilffordd Tal-y-llyn.

Diweddarwyd Mehefin 2017.

Disability Access Statement

The Narrow Gauge Railway Museum is accessed from the station platform through an 800mm wide door with a 4.4m long ramp down to internal floor level. The museum may also be accessed from the café on the ground floor of the station via the lift lobby (two 750mm wide doors).

All gangways within the museum have a minimum width of 800mm, with the exception of the ramped access to the footplate of the ‘William Findlay’ locomotive. This has a 600mm wide ramp, narrowing to 500mm and the entrance to the cab which is 400mm wide. However, a CCTV display behind the locomotive relays live images of the locomotive footplate for all visitors to enjoy.

Most interpretive display wording is in large print.

From the ground floor, a wide flight of 23 steps with yellow highlighted nosings leads to the first floor which contains further displays.

From the ground floor, wheelchair users should take the ramped access to the lift (one 750mm wide door to go through to the lift lobby, from which a second door gives access to the café). The passenger lift has an entrance 800mm wide and internal dimensions of 900mm wide x 1200mm deep. Note that some larger mobility scooters may not fit into the lift. The buttons are equipped for Braille users and it is a speaking lift. From the first floor exit to the lift, a 750mm wide door leads into the upper Museum area.

The upper Museum area also has an exit with level access to the balcony giving a view of the station area. This is accessed through double doors each 500mm wide. Please ask the museum attendant if you require any assistance opening the doors.

Toilets for visitors to the Museum may also be found on the first floor near the lift, including one for the disabled. This is accessed through a sprung door 800mm wide, and is fully equipped with grab rails, emergency pull cord, palm operated flush, low level basin, lever operated tap and automatic hand dryer. Also located on the first floor is the John Slater Education Room which is used for meetings/exhibitions etc, and which is fitted with an induction loop.

For further details of disability access to our stations, please see the Talyllyn Railway web site.

Updated June 2017.